Forslag til ny forskrift om vannforsyning og drikkevann er ute på høring.

Vi vil oppfordre våre vannverks-kunder om å lese gjennom høringsutkastet til ny Drikkevannsforskrift og eventuelt gi inn høringsuttalelser innen 11.april 2016

Noen av hovedendringene i forslaget til ny forskrift er:

o   farekartlegging og farehåndtering som et gjennomgående prinsipp

o   tydeligere krav om vedlikehold av ledningsnettet

o   registreringsplikt utvidet til også å gjelde små vannforsyningssystemer

o   kravet om oppstartstillatelse tatt ut (men plangodkjenning beholdes)

o   en egen bestemmelse om forebyggende sikring og krav om opplæring av ansatte med sikte på å etablere en sikkerhetskultur

o   å gjøre kompetansekravet tydeligere

o   tydeligere krav til beredskap og beredskapsøvelser

o   å tydeliggjøre kommunens plikter til å ta drikkevannshensyn i forbindelse med planarbeid etter plan- og bygningsloven

o   beregningsmåte for bestemmelse av prøvefrekvens og omfang er endret i forhold til gjeldende forskrift

Utkast til forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden