Inneklima - muggsopp og radon

Kystlab-PreBIO AS analyserer ulike parametere som kan virke inn på inneklima i boliger, institusjoner og offentlige bygg, blant annet mugg- og gjærsopp i luft og materialer og radon i luft.

Se også vår artikkel vedr. våre tjenester på inneklimakartlegging.

Mugg- og gjærsopp

Mugg- og gjærsopp i luft analyseres ved hjelp av luftprøvetaker og analysesvaret foreligger etter dyrking av prøven i 7 dager. Svaret angir antall kolonidannende enheter av mugg- og gjærsoppsporer pr. kubikk luft. 

Analysen kan være nyttig ved mistanke om skjulte kilder til muggsopp i bygg, og målingen vurderes opp imot en referanseprøve av uteluften på målestedet.

Målingen utføres av kvalifisert personell fra Kystlab-PreBIO AS, da en stedlig vurdering må foretas for korrekt vurdering av analyseresultat.

Det finnes ingen grenseverdier for hva som aksepteres av antall soppsporer i luft, men innholdet av prøvene tatt inne bør være noenlunde likt eller lavere enn ute, og det bør være godt samsvar mellom de typene man finner ute og de man finner inne.  Det kan være store variasjoner i forekomst av muggsopp-sporer i luften over tid, og en må ta hensyn til dette og en rekke andre påvirkninger ved tolkningen av resultatene. 

Se Folkehelseinstituttets anbefalte faglige normer for inneklima  og artikkelen "Sikrere kunnskap om helserisikoen ved fukt og mugg"

Radon

Radon analyseres ved hjelp av sporfilmer eller Canary Radonmåler.  Målingen bør foregå over minst to måneder i vinterhalvåret. Sporfilmen sendes inn til laboratoriet for avlesning, mens den elektroniske måleren gir fortløpende målesvar både øyeblikks-måling og langtidsmåling.

Se Statens Stråleverns sider om radon.

 

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden